Katalog informacij javnega značaja

1.    Osnovni podatki o katalogu

Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana
Odgovorna oseba: Uršula Cetinski, generalna direktorica
Datum prve objave kataloga: 1. 7. 2007
Datum zadnje spremembe kataloga: 15. 4. 2019 
Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu Cankarjevega doma, Prešernova cesta 10, Ljubljana

2.    Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja organa
Cankarjev dom je kulturni in kongresni center, ki je pričel delovati v letu 1981. Cankarjev dom je javni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike Slovenije.
Zavod je programsko in poslovno opredeljen kot osrednji slovenski kulturni center, ustanovljen za izvajanje kulturno-umetniškega programa (javne službe) ter kongresne in druge dejavnosti na trgu (dejavnost na trgu). Cankarjev dom opravlja javno službo (program, ki je v javnem interesu oziroma kulturno-umetniški program, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo) in druge dejavnosti, ki se ne opravljajo kot javna služba (financirajo se izključno s prodajo storitev na trgu).
Ključna dejavnost Cankarjevega doma je načrtovanje, pridobivanje, organizacija in izvedba raznovrstnih kulturno-umetniških in drugih prireditev oziroma projektov. Vsebinsko in finančno je program Cankarjevega doma načrtovan ločeno za javno službo (kulturno-umetniški program) po dejavnostih: resna glasba in opera, druga glasba, uprizoritvene umetnosti (gledališče in ples), film, kulturna vzgoja in humanistika, razstave in ločeno za kongresno in drugo dejavnost na trgu kamor sodijo mednarodni projekti, projekti z mednarodno udeležbo in slovenski projekti (kongresi, simpoziji, sejmi, razstave, proslave, izobraževalne prireditve, družabne prireditve...).

Vodenje in upravljanje zavoda
Organi zavoda so generalna direktorica, svet zavoda in strokovni svet, ki zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.
Zavod ima za vodenje posameznih makro-organizacijskih enot oziroma področij dejavnosti pomočnike generalnega direktorja, ki uporabljajo naziv direktor, in sicer direktorje kongresno- komercialnega programa, tehničnega sektorja in poslovnega sektorja. Kulturno-umetniški program neposredno vodi generalna direktorica, ki usklajuje in koordinira delo umetniških vodij za posamezna programska področja.
 

2.a Organigram Cankarjevega doma 

2.b Pristojna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

Barbara Štukelj, direktorica poslovnega sektorja, Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana, telefon: 01 2417 106, elektronski naslov: barbara.stukelj@cd-cc.si

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov 

Strateški dokumenti

Programski dokumenti

2.e Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.f Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

–    Dajanje splošnih informacij s svojega delovnega področja
–    Notranji pravni akti Cankarjevega doma
–    Kolektivna pogodba Cankarjevega doma
–    Programski razpisi
–    Drugi razpisi in povabila k sodelovanju
–    Oddana javna naročila
 

3.    Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

–    Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Internet Explorer ali Mozilla Firefox ali Google Chrome ali Netscape. Večina informacij je dostopna na spletnem naslovu www.cd-cc.si ob vsakem času. Veliko uporabnih informacij se nahaja tudi na spletni strani http://www.pisrs.si/Pis.web/.
–    Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: v prostorih Cankarjevega doma, na naslovu Prešernova cesta 10, Ljubljana, po predhodnem telefonskem dogovoru (tel. 01 2417 106, Barbara Štukelj).
–    Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički.
–    Opis delnega dostopa: v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4.    Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Pregledi prireditev in obiskovalcev po različnih kriterijih
Podatki iz letnih poročil Cankarjevega doma
Podatki o programu Cankarjevega doma
 

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI